Study shows Ireland can be world leader in renewable energy

“Targets are more than achievable; we can surpass them” – Minister Ryan

Dublin, 10 January 2008

Energy Minister Eamon Ryan today announced the publication of a ground-breaking report on renewable energy and the electricity grid on the island of Ireland. Undertaken by national and international experts, the All-Island Grid Study was commissioned jointly by the Department and the Department of Enterprise, Trade and Investment (Northern Ireland).

The most advanced and comprehensive of its kind in the world, the study examines a range of generation portfolios for Ireland, the ability of our power system to handle various amounts of electricity from renewable sources, the investment levels required, and the climate change and security of supply benefits that would accrue.

Minister Ryan said, “This study shows that we can do more than reach our renewable energy targets – we can surpass them.

"Above and beyond our current target of 33% by 2020, the Grid Study tells us that it is feasible to generate 42% of our electricity from renewable sources by that date. This will be one of the highest levels of renewable electricity in the world. It will reduce our greenhouse gas emissions by 25% in comparison to a ‘business as usual’ scenario.

"Getting to this point will not be easy. This is a highly complex task. Our electricity systems will require major investment to cater for wind, wave and other renewables. For the Republic alone, additional investment of over €650 million will be necessary to reinforce over 600 km of the electricity transmission network. Corresponding investment required from private industry will be in the order of €9 billion.

"This will bring significant savings on our imported fossil fuel bill and present Ireland with new employment and enterprise opportunities.

"It will also require public understanding of the need for, and benefits from the upgrade of our national grid. The nature of this work and concerns surrounding it will be brought before the All Party Oireachtas Committee on Communications, Energy and Natural Resources early in the Dáil term. It is essential that we give a full public airing to all of the issues surrounding our networks and grid. This Committee is the right forum for such analysis and debate.

"With the Single Electricity Market we have seen that crucial projects can be delivered on time and to budget when agencies work together. This will require an ongoing effort from my Department, Eirgrid, CER, ESB Networks and SEI to deliver the infrastructural requirements identified in this report.

"In light of the SEM, we will continue our close cooperation with our northern counterparts as both governments work to fulfil their renewable energy ambitions for their respective systems.

"Investment in the energy area requires long term thinking. It would be much more expensive for us to make a half-hearted investment now and try and return later to provide the right infrastructure for a green economy.

"This Government is committed to making Ireland a world leader in renewable energy. This study shows that this is possible and that we have everything to gain and nothing to lose from such a strategy."

ENDS

Overview of the Grid Study This links to a PDF document

Workstream 4 of the Grid Study This links to a PDF document

Presentation on the Grid Study


Printed versions of Workstream 1, Workstream 4 and the Overview document are available from this Department. A CD-ROM containing an electronic version of Workstream 1, Workstream 2a, Workstream 2b, Workstream 3, Workstream 4 and the Overview document is also available.

If you would like to obtain any of the above please contact eilish.ruddle@dcenr.gov.ie or Tel: 01-678 2935.


For further media information, please contact:-

 • Brid McGrath, Press Advisor: Office +353 1 678 2440 / Mobile: 087 770 8631
 • Ken Cleary, Press Officer: Office +353 1 678 2441
 • Email: press.office@dcenr.gov.ie

 

  Léirígh Staidéar go bhféadfadh Éire bheith ina Ceannródaí Domhanda i leith Fuinnimh Inathuaite

  “Ní deacair na spriocanna a aimsiú; tig linn iad a shárú” – an tAire Ó Riain

  Baile Átha Cliath, 10ú Eanáir 2008

  D’fhógair an tAire um Fhuinneamh, Éamonn Ó Riain, inniu foilsiú tuarascála ceannródaí um fhuinneamh inathnuaite agus an ghréasán leictreachais ar oileán na hÉireann. Saineolatihe náisiúnta agus idirnáisiúnta a thug faoin Staidéar Gréasáin Uile-oileánda a chomh-choimisiúnaigh an Roinn agus Roinn Fiontair, Tráchtála agus Infheistíochta Thuaiscirt Éireann.

  Iniúchadh sa staidéar, atá ar an tuarascáil is airde agus is cuimsithí dá leithéid ar domhan, raon punanna giniúna d’Éirinn, cumas an chórais chumhachta againne cuimsí éagsúla leictreachais as fhoinsí inathnuaite a sheasamh, an oiread infheistíochta chuige sin i ngach cás agus na buntáistí i leith athrú aeráide agus sláine an tsoláthair a eascródh astu.

  Arsa an tAire Ó Riain: “Léirigh an staidéar seo gur féidir linn dul thar ár gcuid spriocanna a aimsiú; is féidir linn iad a shárú.

  “Dar leis an tuarascáil tá sé indéanta 42% dár gcuid leictreachais a bheith á nginiúint as foinsí inathnuaite faoin 2020, go mór sa bhreis ar an sprioc reatha de 33% faoin mbliain sin. Bheadh sin ar na leibhéil is airde de leictreachas inathnuaite ar domhan. D’ísleodh sé ár gcuid astuithe de gháis ceaptha teasa de 25% i gcomparáid leis an scéal “gnó mar is gnáth”.

  “Ní bheidh sé éasca orainn an pointe seo a shroichint. Cúram thar a bheith casta atá ann. Beidh mór-infheistíocht de dhíth ar ár gcórais leictreachais d’fhonn freastal ar chumhacht ón ngaoth, as na tonntracha agus as inathnuaití eile. I gcás Phoblacht na hÉireann amháin, beidh breis infheistíochta thar €650 milliún uainn chun chur le cumas 600 km den eangach tarchur leictreachais. Bheadh chomh-infheistíocht de thart ar €9 mbilliún le teacht ó fhoinsí tionscail príobháideacha.

  “D’eascródh coigiltis suntasacha ar chostais onnmhairithe breosla iontaise as seo maraon le deiseanna nua fostaíochta agus fiontair in Éirinn.

  “Caithfear tuiscint an phobail a chothú faoin ghá leis, agus na buntáistí a luíonn leis an gréasán náisiúnta a uasghrádú. Pléifear cineál na hoibre seo agus pé imní a bhaineann leis ós comhair an Chomh-choiste Oireachtais ar chúrsaí Cumarsáide, Fuinnimh agus Acmhainní Nádúrtha go luath san téarma Dála. Is riachtanach plé iomlán poiblí a bheith againn den uile ní a bhaineann leis na heangacha leictreachais agus an gréasán náisiúnta. Is é an Comh-choiste an fóram iomchuí lena leithéid de mhiondealú agus dhíospóireacht.

  “Chonacamar i gcás an Aon-Mhargaidh Leictreachais (AML) gur féidir tionscadail riachtanacha a sheachadadh ag an am agus ar an gcostas réamhmheasta nuair a chomhoibríonn na gníomhaireachtaí lena chéile. Beidh saothar leanúnach de chuid mo Roinne, EirGrid, an Choimisiúin Rialála Fuinnimh, Eangacha Bhord Soláthair Leictreachais agus Fuinneamh Inmharthana Éireann.

  “I bhfianaise an AML leanfaimid orainn den dlúth-chomhoibriú lenár gcomhghuaillithe san Tuaisceart de réir mar a chuireann an dá rialtas rompu gach a bhfuil i gceist acu dá gcórais faoi seach a chur i ngíomh i leith fuinnimh inathnuaite.

  “Caithfear infheistíocht in earnáil an fhuinnimh a mheas go fad-téarmach. Bheadh sé i bhfad níos costasaí orainn infheistiú ar nós cuma liom anois agsus filleadh ar an scéal amach anseo leis an ionfrastructúir cuí le haghaidh eacnamaíocht glas a chur ar an láthair.

  “Tá an rialtas seo tugtha go daingean do cheannródaí i gcúrsaí fuinnimh inathnuaite a dhéanamh d’Éirinn.. Léiríonn an staidéar seo go bhfuil sin indéanta agus go bhfuil faic le chailliúint againn agus an uile-ní le gnóthú againn as straitéis dá leithéid siúd a leanúint.”

  CRÍOCH

  Níl ach leagan Béarla den bhreis eolais a leanas:

  Forbhreathnú ar an Staidéar Gréasáin Overview of the Grid Study

  Sruth Oibre 4 den Staidéar Gréasáin Workstream 4 of the Grid Study

  Cur i Láthair faoin Staidéar Gréasáin Presentation on the Grid Study


  Department of Communications, Energy and Natural Resources29-31 Adelaide Road, Dublin 2, Ireland
  Tel +353-1-6782000 Fax +353-1-6782449 Eircode D02 X285
  Version: 4.8 Daff